AC – DC ENERGY s.r.o.

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky„) obchodnej spoločnosti AC – DC s.r.o., so sídlom Budatínska 16, 851 06 Bratislava, IČO: 54 694 736 (ďalej len „predávajúci„) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva„) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese https://www.ac-dc.sk/ (ďalej len „webová stránka„), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu„).

Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 1. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet„). Objednávanie tovaru môže kupujúci vykonávať tiež bez registrácie, priamo z webového rozhrania obchodu.

Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom (E-mail) a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných na prístup do svojho užívateľského účtu.

Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 1. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu má informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 • objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
 • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia,
 • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho„).

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 1. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

v hotovosti alebo platobnou kartou na výdajnom mieste predávajúceho na adrese: Kapusnícka 373/17, 955 01 Nemčice;

v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

bezhotovostne platbou vopred – prevodom na účet predávajúceho IBAN:SK82 1100 0000 0029 4408 2209 vedený u spoločnosti Tatara banka (ďalej len „účet predávajúceho„);

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví a odosiela predávajúci kupujúcemu pri expedícii tovaru, prípadne po uhradení ceny tovaru (pri platbe vopred).

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu.

Ak sa nejedná o vyššie uvedený prípad alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru , pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho  alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@ac-dc.sk.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa ustanovenia § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa ustanovenia § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu. Výška vrátených nákladov na dodanie sa odvíja od najlacnejšieho spôsobu dodania, ktorý predávajúci ponúka. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.

Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

Spotrebiteľ – kupujúci berie na vedomie, že podľa § 1837 Občianskeho zákonníka nemôže odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom.

Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzujúcou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

 1. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

Tovar sa doručuje podľa spôsobu zvoleného kupujúcim v internetovej objednávke, spôsoby doručenia:

 • osobný odber,
 • doručenie zásielkovou službou 123Kuriér,
 • iným spôsobom (podľa dohody medzi predávajúcim a kupujúcim).

V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. O porušení obalu alebo prípadných závadách na tovare je vhodné spísať s dopravcom protokol o závadách. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiacom o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

Osobný odber

V pracovných dňoch je možné si v rámci prevádzkovej doby tovar vyzdvihnúť osobne v mieste na výdajnom mieste predávajúceho. Termín osobného odberu odporúčame dojednať E-mailom alebo telefonicky.

 • Výdajné miesto predávajúceho: Kapusnícka 373/17, 955 01 Nemčice
 • prevádzková doba: pondelok – piatok, 08:00 – 16.00 (dlhšie podľa dohody)
 • telefón, E-mail: +421 919 191 366, info@ac-dc.sk

Podmienkou osobného odberu je platba v hotovosti/kartou alebo platba prevodom na účet predávajúceho – odber možný po pripísaní platby na účet predávajúceho.

Doručenie zásielkovou službou Toptrans (ďalej „prepravca“)

Vnútroštátna dodacia lehota začína plynúť od 18 hodiny dňa prevzatia zásielky prepravcom a činí 24 hodín (základný dodací termín). Prevažná väčšina zásielok je doručená určeným príjemcom medzi 9,00 a 14,00 hodinou. O približnom termíne doručenia zásielky informuje vodič príjemcu tovaru prostredníctvom správy SMS.

V prípade, že kupujúci nebude zastihnutý na uvedenej adrese v dohodnutom termíne, dostane oznámenie o náhradnom termíne doručenia zásielky (nasledujúci pracovný deň). Pokiaľ nebude kupujúci na uvedenej adrese zastihnutý ani pri druhom pokuse o doručenie zásielky, vracia sa zásielka späť k predávajúcemu. Za opätovné doručenie si účtuje predávajúci dopravné v rovnakej výške.

Žiadame kupujúceho, aby za prítomnosti dopravcu skontroloval stav zásielky podľa priloženého prepravného listu (počet balíkov, poškodenie krabice, …,). V prípade zisteného poškodenia alebo straty zásielky je príkazca (prípadne po zmocnení príjemcu) oprávnený uplatniť reklamáciu. Reklamáciu je nutné uplatniť písomnou formou, pokiaľ možno v čo najkratšom čase. K reklamácii musí byť pripojený zápis o škode a ďalšie doklady, z ktorých musí byť zrejmý rozsah a finančná výška škody. Škodová udalosť bude prešetrená a výsledok reklamačného konania oznámený písomnou formou reklamujúcemu v čo najkratšom termíne, najneskôr do 30 dní. Formulár pre reklamáciu zásielky nájdete na webových stránkach spoločnosti 123Kuriér.

Náhrada škody nie je vymedzená ako predmet dane podľa §2 Zákona č. 235/2004 Zb. o DPH, a je uplatnená bez DPH.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu info@ac-dc.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky dáva predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, v prípade, že takáto dohoda chýba, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
 • je tovar vhodný k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
 • tovar odpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola kvalita alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Tieto ustanovenia obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu pre závadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu odpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

U batérií je záruka 24 mesiacov a kupujúci je oprávnený reklamovať závady, ktoré sa u produktov vyskytnú kedykoľvek v priebehu záručnej doby. Znižovanie kapacity však nie je vadou, ale vlastnosťou batérie. Životnosť batérií tak môže byť kratšia ako záručná doba a strata kapacity tak nezakladá nárok na reklamáciu.

Ak sa závada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho sídla, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.

Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za závady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

 1. Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle predávajúceho alebo ako dokument na www.ac-dc.sk.

Reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom predávajúceho a právnym poriadkom platným v SR.

Tovar sa dá reklamovať u predajcu podľa podmienok Reklamačného poriadku.

Kupujúci je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasí s uvedeným Reklamačným poriadkom.

Ako doklad o záruke vystavuje spoločnosť AC – DC ENERGY s.r.o. ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad – faktúru so všetkými náležitosťami účtovného dokladu a ďalšími potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (názov tovaru, dátum, cena, množstvo, číslo objednávky).

Dĺžka záruky

Práva zo závady, ktorá sa u spotrebného tovaru vyskytne, je možné uplatniť všeobecne v dobe 24 mesiacov od jeho prevzatia. Reklamáciu tovaru uplatnenú po uplynutí uvedenej záručnej doby predávajúci nebude akceptovať.

Uplatnenie práva zodpovednosti za vady sa riadi § 2165 – 2174 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, s prihliadnutím k tomuto reklamačnému poriadku.

Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi ČR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

V prípade prepravy zásielky prostredníctvom dopravcu žiadame kupujúceho o kontrolu zásielky za prítomnosti dopravcu a v prípade zistenia poškodenia zásielky o reklamáciu priamo u dopravcu. Dopravca následne spíše s adresátom protokol o zistení nedostatku a zásielka bude doručená späť odosielateľovi. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: info@ac-dc.sk spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky dáva predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Miestom pre uplatnenie reklamácie je prevádzka predávajúceho: Kapusnícka 373/17, 955 01 Topoľčany.

Kupujúci môže vadný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky predávajúceho. Balík by mal byť označený viditeľne „REKLAMÁCIA“ a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel.číslo.). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu a závady tovaru. Kupujúci doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na nadobúdacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké číslo objednávky.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

 • neopatrným, nevhodným alebo násilným mechanickým zaobchádzaním
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú určenia výrobcu
 • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami
 • tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou
 • tovar bol používaný v rozpore s návodom na jeho použitie

Tovar odovzdaný k reklamácii bude testovaný iba na závadu písomne uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom závady). V prípade, že príčinou problémov nie je reklamovaný výrobok, ale nesprávne zaobchádzanie kupujúceho, bude reklamácia zamietnutá. V prípade, že kupujúci súhlasí s platenou opravou, bude účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka. Predávajúci zodpovedá za skryté závady tovaru, ktoré sa objavia pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby.

Spôsob vybavenia reklamácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len rozpor s kúpnou zmluvou), môže kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez závad, ak to nie je vzhľadom k povahe závady neprimerané, ale ak sa závada týka len súčasti veci , môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe závady neúmerné, najmä ak možno závadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie závady.

Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej závady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt závady po oprave alebo pre väčší počet závad. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez závad, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

Právo z vadného plnenia kupujúcemu neprináleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má závadu, alebo ak kupujúci závadu sám spôsobil.

Ak má vec závadu, z ktorou je predávajúci zaviazaný, a ak ide o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

Ak sa kupujúci-spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu závady. Reklamáciu vrátane odstránenia závady predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore so spotrebiteľom – takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že závada na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by išlo o závadu, ktorú nemožno odstrániť. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu-podnikateľovi, kedy sa o reklamácii rozhodne najneskôr do 40 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Predávajúci vydá kupujúcemu-spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne po prijatí reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru. (Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po prijatí do dňa vybavenia reklamácie. Nie do vyzdvihnutia kupujúcim! O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol pri nákupe.)

Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

 

 1. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@ac-dc.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo. (Ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Ak zvolí kupujúci túto možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 • požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
 • požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

 1. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

Zvolením možnosti „Chcem odoberať newsletter (správy o novinkách v našom e-shope)“ kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 1. DORUČOVANIE

Kupujúcemu môže byť doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte či uvedenú kupujúcim v objednávke.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie AC – DC ENERGY s.r.o., Kapusnícka 373/17, 955 01 Nemčice, adresa elektronickej pošty info@ac-dc.sk, telefón +421 951 706 717, +421 919 191 366.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Obchodné podmienky sú k dispozícii na mieste prevádzky spoločnosti AC – DC ENERGY, s.r.o. a elektronicky na www.ac-dc.sk

Vypracované v súlade so zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník.

V Topoľčanoch 19.10.2022