• Fotovoltaiku (fotovoltiku) môžeme definovať ako technicky odbor zaoberajúci sa priamou premenou svetla na elektrickú energiu. Pojem fotovoltaika je odvodený od slova foto (svetlo) a volt (jednotka elektrického napätia). Proces premeny svetla na elektrickú energiu prebieha vo fotovoltickom článku.

Aktuálne sa fotovoltaika stáva bežnou súčasťou nášho života, ide o najdynamickejšie sa rozvíjajúce odvetvie. 20. storočie by sme mohli pomenovať storočím atómovej energie, avšak predpokladom 21. storočia je, že sa stane storočím solárnej energie. A práve fotovoltaik v tom zohrá dôležitú úlohu.

AKO FUNGUJE VÝROBA ENERGIE VO FOTOVOLTAICKOM ČLÁNKU?

Možno by vás zaujímalo, ako to celé funguje. Ide o aplikáciu tzv. fotoelektrického javu. Pri ňom prichádza k dopadu fotónov na polovodičový p-n prechod, vďaka čomu dochádza k uvoľňovani a hromadeniu voľných elektrónov. Ak je p-n prechod doplnený o dve elektródy (anóda a katóda), hovoríme už o fotovoltickom článku, cez ktorý môže pretekať elektrický prúd.

  • Ak by sme sa chceli obzrieť do minulosti, fotovoltaiku objavil Alexander Edmond Becquerel v roku 1839. Už v roku 1958 použili fotovoltaické články po prvý krát, na výrobu energie v kozmických programoch.

Fotovoltaické články sú uložené do fotovoltaických panelov, sú navzájom poprepájané a chránené skleneným krytom. Veľkosť plochy panelov odzrkadľuje veľkosť prúdu, ktorý panelom preteká. Čím väčšia plocha panelu a väčšia intenzita žiarenia, tým väčší prúd. 

ÚROVEŇ SLNEČNÉHO ŽIARENIA V EURÓPE A NA SLOVENSKU

Výkon fotovoltaických panelov je vyjadrovaný v hodnote Wp (špičkový výkon). Jedná sa o výkon zariadenia za definovaných podmienok pri intenzite slnečného žiarenia 1000W/m2 pri vonkajšej teplote  25 °C. Na dosiahnutie výkonu 1 Wp je pri takýchto podmienkach potrebný článok vo veľkosti približne 6,7×6,7cm.

V priložených mapách ukazujeme úroveň slnečného žiarenia v Európe a následne i na Slovensku. Slovensko je z hľadiska dopadajúceho slnečného žiarenia porovnateľné s Nemeckom. V súčasnosti je Nemecko najväčším trhom s fotovoltaikou vôbec a predpokladáme, že tento trend sa postupne prenesie i na Slovensko. Vďaka programu Zelená domácnostiam II môžu obyvatelia Slovenska požiadať o dotáciu na Podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

Úroveň slnečného žiarenia v Európe.

Úroveň slnečného žiarenia v Európe.

Zdroj: www.op.europa.eu