Ostrovný solárny systém je sebestačná jednotka. Dom, chata alebo iný napájaný objekt nie je pripojený k distribučnej sieti a teda je výhradne závislá od solárneho ostrovného systému. Ostrovný systém potrebuje solárne panely, regulátor, menič napätia a hlavne solárne batérie, kde nazbieranú energiu uchováva.

Ak sa nazbieraná energia minie, môže sa využiť ako zálohovací systém benzínový generátor, avšak, ak je solárna elektráreň správne nadimenzovaná, čo znamená, že je prispôsobená domu/chate s danou spotrebou, tak to nie je nutné.

Takýto solárny systém sa hodí na víkendové domy, dielne alebo i domy, kde elektrická energia od elektrárni z nejakého dôvodu nepripadá do úvahy.

Väčšina ostrovných systémov je malý jednofázový systém s dvoma-troma panelmi, ktorý sa dokonalo hodí na chatu. Takýto systém bez problémov utiahne chladničku, svetlá, rádio, záhradné čerpadlo a podobné malé spotrebiče, ktoré sa počas víkendového pobytu využívajú. Cena ostrovného systému je celkom prijateľná, keďže si panely, regulátor, inverter a batérie pre takýto typ systému zadovážite už za cenu nového smartfónu.

Veľké „ostrovné“ off-grid systémy, sú vhodné pre špecifické prípady, kedy sa k rodinnému domu nedá pripojiť elektrika z distribučnej siete. Takýto systém nepatrí medzi najlacnejšie, no po investícii máte naprostú sebestačnosť a nezávislosť od distribučnej siete. Nechodia vám žiadne účty, nehrozí vám zvyšovanie cien ani inflácia.

Veterné turbíny

ikonky-out-5

V rámci projektov Zelená domácnostiam môžu byť v súlade s Operačným programom Kvalita životného prostredia podporené aj inštalácie malých veterných turbín, určených na výrobu elektriny. Reálnemu využívaniu týchto zariadení na Slovensku však momentálne bránia viaceré prekážky. Z dôvodu potreby úpravy všeobecne záväzných právnych predpisov nie je zatiaľ možné vydávať poukážky na inštaláciu veterných turbín.

Chcete vedieť viac o výhodách a obmedzeniach veterných turbín?
Prečítajte si rady a odporúčania na stránke bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU

PODMIENKY PODPORY

Pri zariadeniach na výrobu elektriny, ktoré sú pripojené do distribučnej sústavy, je nevyhnutné dodržiavať požiadavky a podmienky distribučnej spoločnosti. Z tohto dôvodu je súčasťou oprávnených nákladov aj zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy. Zodpovednosť za správnosť technického riešenia a splnenie požiadaviek a podmienok na spoľahlivú a bezpečnú prevádzku, ako aj pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy by mala domácnosť preniesť na zhotoviteľa, s ktorým má uzatvorenú zmluvu, najlepšie v písomnej forme.

TECHNICKÉ PODMIENKY

Veterná turbína spĺňa technické podmienky ak:

a) je pre daný typ vydaný akreditovanou skúšobnou doklad o výkone pri štandardných testovacích podmienkach pre malé veterné elektrárne (rýchlosť vetra 11 m/s);

b) má vydané vyhlásenie o zhode.

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY NA INŠTALÁCIU VETERNÝCH TURBÍN:

 • veterná turbína;
 • regulátor a náhradná záťaž;
 • mikromenič alebo striedač;
 • zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy;
 • stožiar s príslušenstvom;
 • akumulátor elektriny alebo zásobníkový ohrievač vody;
 • riadiaca jednotka;
 • montážny a elektroinštalačný materiál potrebný na zapojenie systému;
 • montážne práce;
 • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky

SADZBY A MAXIMÁLNE HODNOTY POUKÁŽKY NA INŠTALÁCIU VETERNÝCH TURBÍN PRE RODINNÝ DOM:

Pri podpore veterných turbín sa neuplatňuje systém uprednostnenia. Pre inštaláciu veternej turbíny v rodinnom dome platí jedna sadzba podpory:

 • 500 € na 1 kW inštalovaného výkonu veternej turbíny; maximálna výška podpory je 1 500 € na inštaláciu.

Podniky môžu využiť príspevky na inštaláciu fotovoltických systémov

Podniky môžu požiadať o nenávratné finančné príspevky na inštaláciu fotovoltických systémov, ktoré im pomôžu znížiť náklady na elektrinu. Na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektrickej energie je z končiaceho Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) k dispozícii 10 miliónov eur. Projekty je nutné ukončiť do konca roka 2023.

„Naším cieľom je čím skôr pomôcť podnikom a podporiť ich samovýrobu elektriny v situácii, keď ceny energií rastú. Preto sme radi, že sa nám v spolupráci s ministerstvom životného prostredia podarilo ešte tento rok zabezpečiť presun európskych prostriedkov v rámci končiaceho Operačného programu Kvalita životného prostredia z oblastí, v ktorých by inak zostali nevyužité,“ uviedol minister hospodárstva Karel Hirman.

Výzva č. 79 na predloženie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku podnikom, ktorú vyhlási Slovenská inovačná a energetická agentúra dňa 22. 12. 2022, je zameraná na výstavbu fotovoltických zariadení s inštalovaným výkonom od 10 do 500 kW v prípade pripojenia zariadenia do elektrizačnej sústavy a bez obmedzenia výkonu v prípade ostrovnej prevádzky. Podporené môžu byť projekty s miestom inštalácie mimo Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré budú zrealizované do konca roku 2023.

O nenávratný finančný príspevok môžu požiadať fyzické alebo právnické osoby s oprávnením na podnikanie zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri nepretržite najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia žiadosti.

Podniky môžu v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci získať najviac 80 % z celkových oprávnených výdavkov pre malý podnik, 70 % pre stredný a 60 % pre veľký podnik. Pri výpočte oprávnených výdavkov obstarávaných fotovoltických zariadení bude z celkových výdavkov odrátaná suma, ktorú by bolo nutné použiť na obstaranie a inštaláciu zariadenia na výrobu elektriny menej ekologickým spôsobom.

Výzva bude otvorená do vyčerpania alokácie, žiadosti je možné podávať priebežne. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola je stanovený na 31. január 2023. Následne budú projekty hodnotené v mesačných intervaloch.

„Efektívne dočerpanie európskych zdrojov je pre nás prioritou a keďže o využívanie fotovoltických zariadení, ktoré pomáhajú znížiť náklady za elektrinu, majú záujem aj verejné inštitúcie, v polovici januára vyhlásime podobnú výzvu aj pre verejný sektor s vyčlenenou sumou 5 miliónov eur. Oprávnenými žiadateľmi budú obce, mestá a vyššie územné celky, verejné inštitúcie vrátane vysokých škôl a ústredná správa. Aj v tomto prípade budú príspevky financované z Operačného programu Kvalita životného prostredia a všetky projekty musia byť budúci rok ukončené. Ďalšia podpora s týmto zameraním je naplánovaná v Programe Slovensko,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Stanislav Jurikovič.

Vzhľadom na nutnosť ukončiť podporené projekty do konca roka 2023 sú špecifikom výziev podmienky mať ku dňu predloženia žiadosti ukončené obstarávanie a platné povolenia na realizáciu projektu, vrátane súhlasu s pripojením zariadenia do elektrizačnej sústavy, ak je relevantný.

Podrobnejšie informácie k výzve č. 79 sú zverejnené na stránke  www.op-kzp.sk. Informačný seminár k 79. výzve sa uskutoční 11. januára 2023 v Bratislave, prístupný bude aj online. Záujemcovia o osobnú účasť sa môžu registrovať na stránke www.siea.sk prostredníctvom registračného formulára.

Aktualizácia, doplnené 23.12.2022:
Informácia o pláne vyhlásiť v roku 2022 výzvu zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie v podnikoch bola v harmonograme výziev OP KŽP zverejnená v máji 2022. Potom, ako boli v júni 2022 mimoriadne navýšené prostriedky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v projekte Zelená domácnostiam o 30 miliónov €, bolo nutné nájsť voľné zdroje na pokrytie avizovanej podpory pre podniky. Vďaka medzirezortnej spolupráci sa podarilo presunúť disponibilné zdroje na vyhlásenie výzvy nielen pre podniky, ale aj pre verejný sektor. “Vyčlenené sumy zohľadňujú skutočnosť, že prostriedky je možné a nutné využiť len do konca roku 2023. Pripravenosť žiadateľov a kapacitné možnosti inštalačných firiem sme konzultovali so Slovenskou asociáciou fotovoltického priemyslu. V prípade vyššieho záujmu bude možné sumy vyčlenené na obe výzvy navýšiť o ďalšie prostriedky, ktoré sa uvoľnia,” zdôraznil S. Jurikovič.

Kompletné znenie výzvy č. 79

 • Fotovoltaiku (fotovoltiku) môžeme definovať ako technicky odbor zaoberajúci sa priamou premenou svetla na elektrickú energiu. Pojem fotovoltaika je odvodený od slova foto (svetlo) a volt (jednotka elektrického napätia). Proces premeny svetla na elektrickú energiu prebieha vo fotovoltickom článku.

Aktuálne sa fotovoltaika stáva bežnou súčasťou nášho života, ide o najdynamickejšie sa rozvíjajúce odvetvie. 20. storočie by sme mohli pomenovať storočím atómovej energie, avšak predpokladom 21. storočia je, že sa stane storočím solárnej energie. A práve fotovoltaik v tom zohrá dôležitú úlohu.

AKO FUNGUJE VÝROBA ENERGIE VO FOTOVOLTAICKOM ČLÁNKU?

Možno by vás zaujímalo, ako to celé funguje. Ide o aplikáciu tzv. fotoelektrického javu. Pri ňom prichádza k dopadu fotónov na polovodičový p-n prechod, vďaka čomu dochádza k uvoľňovani a hromadeniu voľných elektrónov. Ak je p-n prechod doplnený o dve elektródy (anóda a katóda), hovoríme už o fotovoltickom článku, cez ktorý môže pretekať elektrický prúd.

 • Ak by sme sa chceli obzrieť do minulosti, fotovoltaiku objavil Alexander Edmond Becquerel v roku 1839. Už v roku 1958 použili fotovoltaické články po prvý krát, na výrobu energie v kozmických programoch.

Fotovoltaické články sú uložené do fotovoltaických panelov, sú navzájom poprepájané a chránené skleneným krytom. Veľkosť plochy panelov odzrkadľuje veľkosť prúdu, ktorý panelom preteká. Čím väčšia plocha panelu a väčšia intenzita žiarenia, tým väčší prúd. 

ÚROVEŇ SLNEČNÉHO ŽIARENIA V EURÓPE A NA SLOVENSKU

Výkon fotovoltaických panelov je vyjadrovaný v hodnote Wp (špičkový výkon). Jedná sa o výkon zariadenia za definovaných podmienok pri intenzite slnečného žiarenia 1000W/m2 pri vonkajšej teplote  25 °C. Na dosiahnutie výkonu 1 Wp je pri takýchto podmienkach potrebný článok vo veľkosti približne 6,7×6,7cm.

V priložených mapách ukazujeme úroveň slnečného žiarenia v Európe a následne i na Slovensku. Slovensko je z hľadiska dopadajúceho slnečného žiarenia porovnateľné s Nemeckom. V súčasnosti je Nemecko najväčším trhom s fotovoltaikou vôbec a predpokladáme, že tento trend sa postupne prenesie i na Slovensko. Vďaka programu Zelená domácnostiam II môžu obyvatelia Slovenska požiadať o dotáciu na Podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

Úroveň slnečného žiarenia v Európe.

Úroveň slnečného žiarenia v Európe.

Zdroj: www.op.europa.eu