Podniky môžu využiť príspevky na inštaláciu fotovoltických systémov

Podniky môžu požiadať o nenávratné finančné príspevky na inštaláciu fotovoltických systémov, ktoré im pomôžu znížiť náklady na elektrinu. Na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektrickej energie je z končiaceho Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) k dispozícii 10 miliónov eur. Projekty je nutné ukončiť do konca roka 2023.

„Naším cieľom je čím skôr pomôcť podnikom a podporiť ich samovýrobu elektriny v situácii, keď ceny energií rastú. Preto sme radi, že sa nám v spolupráci s ministerstvom životného prostredia podarilo ešte tento rok zabezpečiť presun európskych prostriedkov v rámci končiaceho Operačného programu Kvalita životného prostredia z oblastí, v ktorých by inak zostali nevyužité,“ uviedol minister hospodárstva Karel Hirman.

Výzva č. 79 na predloženie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku podnikom, ktorú vyhlási Slovenská inovačná a energetická agentúra dňa 22. 12. 2022, je zameraná na výstavbu fotovoltických zariadení s inštalovaným výkonom od 10 do 500 kW v prípade pripojenia zariadenia do elektrizačnej sústavy a bez obmedzenia výkonu v prípade ostrovnej prevádzky. Podporené môžu byť projekty s miestom inštalácie mimo Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré budú zrealizované do konca roku 2023.

O nenávratný finančný príspevok môžu požiadať fyzické alebo právnické osoby s oprávnením na podnikanie zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri nepretržite najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia žiadosti.

Podniky môžu v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci získať najviac 80 % z celkových oprávnených výdavkov pre malý podnik, 70 % pre stredný a 60 % pre veľký podnik. Pri výpočte oprávnených výdavkov obstarávaných fotovoltických zariadení bude z celkových výdavkov odrátaná suma, ktorú by bolo nutné použiť na obstaranie a inštaláciu zariadenia na výrobu elektriny menej ekologickým spôsobom.

Výzva bude otvorená do vyčerpania alokácie, žiadosti je možné podávať priebežne. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola je stanovený na 31. január 2023. Následne budú projekty hodnotené v mesačných intervaloch.

„Efektívne dočerpanie európskych zdrojov je pre nás prioritou a keďže o využívanie fotovoltických zariadení, ktoré pomáhajú znížiť náklady za elektrinu, majú záujem aj verejné inštitúcie, v polovici januára vyhlásime podobnú výzvu aj pre verejný sektor s vyčlenenou sumou 5 miliónov eur. Oprávnenými žiadateľmi budú obce, mestá a vyššie územné celky, verejné inštitúcie vrátane vysokých škôl a ústredná správa. Aj v tomto prípade budú príspevky financované z Operačného programu Kvalita životného prostredia a všetky projekty musia byť budúci rok ukončené. Ďalšia podpora s týmto zameraním je naplánovaná v Programe Slovensko,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Stanislav Jurikovič.

Vzhľadom na nutnosť ukončiť podporené projekty do konca roka 2023 sú špecifikom výziev podmienky mať ku dňu predloženia žiadosti ukončené obstarávanie a platné povolenia na realizáciu projektu, vrátane súhlasu s pripojením zariadenia do elektrizačnej sústavy, ak je relevantný.

Podrobnejšie informácie k výzve č. 79 sú zverejnené na stránke  www.op-kzp.sk. Informačný seminár k 79. výzve sa uskutoční 11. januára 2023 v Bratislave, prístupný bude aj online. Záujemcovia o osobnú účasť sa môžu registrovať na stránke www.siea.sk prostredníctvom registračného formulára.

Aktualizácia, doplnené 23.12.2022:
Informácia o pláne vyhlásiť v roku 2022 výzvu zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie v podnikoch bola v harmonograme výziev OP KŽP zverejnená v máji 2022. Potom, ako boli v júni 2022 mimoriadne navýšené prostriedky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v projekte Zelená domácnostiam o 30 miliónov €, bolo nutné nájsť voľné zdroje na pokrytie avizovanej podpory pre podniky. Vďaka medzirezortnej spolupráci sa podarilo presunúť disponibilné zdroje na vyhlásenie výzvy nielen pre podniky, ale aj pre verejný sektor. “Vyčlenené sumy zohľadňujú skutočnosť, že prostriedky je možné a nutné využiť len do konca roku 2023. Pripravenosť žiadateľov a kapacitné možnosti inštalačných firiem sme konzultovali so Slovenskou asociáciou fotovoltického priemyslu. V prípade vyššieho záujmu bude možné sumy vyčlenené na obe výzvy navýšiť o ďalšie prostriedky, ktoré sa uvoľnia,” zdôraznil S. Jurikovič.

Kompletné znenie výzvy č. 79

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This field is required.

This field is required.